ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คลื่นความร้อนจากแสงอาทิตย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่น ความร้อนจากแสงอาทิตย์

จากรูปภาพแสดงสัญลักษณ์ขององค์ประกอบของคลื่นความร้อนที่มากับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลก สามารถแยกออกได้ 3 ส่วน ซึ่งมีทั้งมองเห็นด้วยตาเปล่า และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

  1. แสงสว่าง (Visible light) มีความยาวของคลื่นแสงอยู่ในช่วง 370-780 นาโนเมตร ก็คือแสงสว่างของแสงแดดโดยทั่วไปที่เราสามารถมองได้ โดยคิดเป็น 44% ของแสงแดดจากดวงอาทิตย์
  2. รังสีอินฟราเรด (Infrared rays) หรือรังสีความร้อน มีความยาวของคลื่นแสง 780 นาโนเมตร ขึ้นไป ซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น กลุ่มนี้เป็นตัวการที่ก่อให้เกิดความร้อน และทำให้วัตถุสีซีดจาก และแตกกรอบได้ โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 53% ของแสงแดดจากดวงอาทิตย์
  3. รังสีอุลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet rays) หรือ UV มีความยาวของคลื่นแสง สั้นกว่า 370 นาโนเมตร ซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น กลุ่มนี้เป็นตัวการสำคัญทำให้ วัตถุสีซีดจาง แห้งกรอบ และเป็นอันตรายต่อผิวหนัง โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 3% ของแสงแดดจากดวงอาทิตย์

 

Scroll to Top